VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

2021-2022 m. m. I PUSMEČIO PERŽIŪRŲ VYKDYMO TVARKA

Už 2021-2022 m. m. I pusmečio mokinių darbų įvertinimą yra atsakingas dalyko mokytojas. Mokytojas mokinių darbus vertina pusmečio eigoje ir paskutinę pamoką.

Nuo 2021 m. gruodžio 17 d. iki 23 d. paskutinės pusmečio savaitės metu, paskutinę pusmečio pamoką mokytojas kabinete, kuriame vyko pamokos, surengia improvizuotą peržiūrą, kurios metu įvertina ir aptaria su mokiniais jų atliktus pusmečio darbus.

Paskutinės pamokos metu gali būti sudaromos vertinimo komisijos iš tuo pat metu gretimose auditorijose dirbančių mokytojų.

 

Peržiūros yra prilyginamos egzaminui, nes jų metu yra įvertinami pusės metų mokinio mokymosi pasiekimai. Dalyvavimas peržiūrose yra privalomas, todėl mokinys, dėl svarbių priežasčių, negalintis dalyvauti paskutinėje pamokoje, turi iš anksto įspėti dalyko mokytoją, kad pusmečio pažymys mokiniui būtų įrašytas anksčiau.

Dalykų mokytojai pažymius įrašo į TAMO elektroninį dienyną.

 

Po peržiūrų klasių auklėtojai informuoja mokinių tėvus, globėjus apie mokinius gavusius akademinius įsiskolinimus.

Mokiniai, už I pusmečio kažkurias disciplinas gavę akademines skolas - „neįsk.“, privalo jas išsitaisyti per II pusmetį.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 15.45 - 17.45
  • 2. 18.00 - 20.00
  • 3. 20.00 - 22.00